EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

1) บันทึกข้อความการอนุญาตให้นำรายงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

2) รายงานการสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์

4) Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

5) รายงาน สขร 01 ปีงบประมาณ 2562

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1+2) บันทึกขอขึ้นเว็ปไซด์ เรื่องคำสั่ง/ข้อสั่งการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพ

       -ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

       -ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ มาตรการป้องกันการรับสินบน และป้องกันการทุจริต

       -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน

       -คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

3) กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

       - รายงานติดตามการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563

- คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

- ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณสถานที่ปิดประกาศ

- Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ2563

3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

        - สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2562

        - สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น

- หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องแบบบริสุทธิ์ใจ

- หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง

- Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ 2563

-

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

1) Print screen ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 2โครงการ

2) วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไปจำนวน 1 โครงการ

3) วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

1) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

    - สขร.1 เดือนตุลาคม 2562

    - สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2562

   Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่สขร.1