EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  2) รายงานการสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  3) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์

  4) Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

  5) รายงาน สขร 01 ปีงบประมาณ 2562

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 1+2) บันทึกขอขึ้นเว็ปไซด์ เรื่องคำสั่ง/ข้อสั่งการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพ

       -ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

       -ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ มาตรการป้องกันการรับสินบน และป้องกันการทุจริต

       -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน

       -คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 3) กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

       - รายงานติดตามการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563

- คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

- ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณสถานที่ปิดประกาศ

- Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ2563

3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

        - สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2562

        - สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น

- หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องแบบบริสุทธิ์ใจ

- หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง

- Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ 2563

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

1) Print screen ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 2โครงการ

2) วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไปจำนวน 1 โครงการ

3) วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

  1) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

      - สขร.1 เดือนตุลาคม 2562

      - สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2562

      Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่สขร.1

         EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

                  1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

                   2) โครงการ

                   3) รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักที่เลือก

                   4) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

                  5) บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่งข้อสั่งการ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                  6) แบบฟอร์มการเผยแพร่โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

        EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

                 1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

                  2) โครงการ

                  3) รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก

                  4) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

                5) บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่งข้อสั่งการ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                6) แบบฟอร์มการเผยแพร่โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

        EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

                1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

                2) โครงการ

                3) รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่

                4) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

                5) บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่งข้อสั่งการ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                 6) แบบฟอร์มการเผยแพร่โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

        EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                 1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ

                 2) คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูล

                 3) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

                 4) แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์

                 5) กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

                 6) รายงานผลติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรค

                 7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

        EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

                 1) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

                    - ผู้บริหารหน่วยงาน

                    - นโยบายของผู้บริหาร

                    - โครงสร้างหน่วยงาน

                    - หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานฯ

                    - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

                    - ยุทธศาสตร์ของประเทศ

                    - พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

                    - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

                    - ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ

                    - อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมฯ

                    - จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

                  2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

                 3) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562               

                4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ

                  5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนฯ

                  6) รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ

                  7) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

                  8) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

                  9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ+ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

                 10) บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการนำข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

                11) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

        EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี

                 1) บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการนำข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

                 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                 3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

        EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

                 1+2) บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน + รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                 3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

        EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

                1) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่านเว็บไซต์

        EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

                1) บันทึกข้อความลงนามในประกาศฯและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                 2) หนังสือแจ้งเวียน รพ.สต.ในสังกัด ประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

                 3) ประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการให้คุณหรือให้โทษกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

                 4) ประกาศการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความพร้อมรับผิด(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัคิราชการ)

                 5) กฎ กพ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฎิบัติราชการให้มรประสิทธิภาพแลัเกิดประสิทธิผล

                 6) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

                 7) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ

                 8) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติวานของพนักงานราชการ

                 9) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

                 10) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

                 11) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

                 12) ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

                  13) ภาพถ่ายการประชุมทำความเข้าใจ

                  14) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ

                1) บันทึกข้อความลงนามในประกาศฯและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                 2) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

                 3) ภาพถ่ายประกอบ

                  4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

       EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

                 1+2) บันทึกข้อความลงนามในประกาศฯและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                 3) ภาพถ่ายประกอบ

                  4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

       EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

                  1) บันทึกข้อความการอนุญาตให้นำข้อมูลไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

                  2) คำสั่งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

                  3) หลักฐานผ่านช่องทางต่างๆ

                  4) คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป

                  5) คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

                  6) แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

                  7) บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

                  8) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

                  1) บันทึกข้อความลงนามในประกาศฯ

                  2) ประกาศ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการการรับสินบนทุกรูปแบบ

                  3) รายงานสรุปผลตามมาตรการ

                  4) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไวต์ของหน่วยงาน

        EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

                1) บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

                     2) โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือคำนิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

                    3) มีลักษณะเป็นภาพกิจกรรม หรือรายงาน ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

                    4) บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

                      5) แบบฟอร์มการเผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ

                    1) หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส

                    2) การรวมกลุ่ม มีการกำหนด (1) สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน (2) วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปรงใสของหน่วยงาน และ (3) ระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน

                     3+4) หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น+หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส

                    5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน

                     6) ภาพถ่ายกิจกรรม

         EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

                  1) หนังสือเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน

                 2) ระเบียบวาระการประชุมการแลกเปลี่ยนรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน

                 3) รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยง

                 4) รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ

                 5) คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

                  6) บันทึกเสนอรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงขึ้นเผยแพร่

                  7) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ

                  1) บันทึกข้อความลงนามในประกาศฯและขอขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

                  2) กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                  3) หนังสือแจ้งเวียนผอ.รพ.สต.ในสังกัด

                  4) บันทึกข้อความรายงานรับทราบการกำกับติดตาม

                  5) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน

         EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ

                 1) หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ) ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                 2) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

                  3) ภาพถ่ายประกอบ

                 4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพี่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                 5) แบบฟอร์มการเผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

         EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

                1) บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ

                2) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

                3) คำสั่งแต่งตั้ง ดำเนินงานชมรม สสอ.เมืองใสสะอาด

                4) วิเคราะห์แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ

                5) แผนปฏิบัติการขับเคลื่แนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตอมข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2563

                6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

                 1) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

                 2) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 

         EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

                  1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ

                  2) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

                  3) หลักฐานการประชุมชี้แจง

                 4) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

                 5) บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

         EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ

                1) บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก

                2) คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการอำนวยความสะดวก

                3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน