- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564

- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564

 - แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564

- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563

 - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563