- ประกาศผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก จากการประเมินผลงาน รอบที่1/2564

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- แจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องแบบบริสุทธิ์ใจ

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ มาตรการป้องกันการรับสินบน และป้องกันการทุจริต

- สขร.01 เดือนสิงหาคม 2564

- สขร.01 เดือนกรกฎาคม 2564

- สขร.01 เดือนมิถุนายน 2564

- สขร.01 เดือนพฤษภาคม 2564

- สขร.01 เดือนเมษายน 2564

- สขร.01 เดือนมีนาคม 2564

- สขร.01 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

- สขร.01 เดือนมกราคม 2564

- สขร.01 เดือนธันวาคม 2563

- สขร.01 เดือนพฤศจิกายน 2563

- สขร.01 เดือนตุลาคม 2563

- แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2564

- 29 พค.64 การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี (บขส.)

- 10 - 14 พค. 2564 กิจกรรมการตรวจ COVID (Ag Rapid test) ณ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต , อาคารเดชรัตนสังข์ และสำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่

- 7-9 พค.64 รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเองขุนทะเล ,อาคารเดชรัตนสังข์ สำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่

- 3 พค.64 การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

- 9-10 กพ.64 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

-  27 มค.64 ประชุมVDO Conference เรื่องการเสริมสร้างวินัยและรักษาวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- 26-27 มค.64 อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็นหมอประจำบ้าน

- 25 ธค.63 ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาเตรียมความพร้อม ประเมิน รพ.สต.ติดดาว

26 พย.63 พัฒนาศักยภาพ อสม.เรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์

7 ตค.63 ประชุมให้ความรู้การจัดทำแผนเงินบำรุง