- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานก่อสร้างต่อเติมห้องฉุกเฉินและห้องทันตกรรม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนยูง

- ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก, ลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก,พนักงานราชการทั่วไปผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก,พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเด่นและดีมาก,ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องแบบบริสุทธิ์ใจ

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ มาตรการป้องกันการรับสินบน และป้องกันการทุจริต

- สขร.01 เดือนพฤษภาคม 2563

- สขร.01 เดือนเมษายน 2563

- สขร.01 เดือนมีนาคม 2563

- สขร.01 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

      - สขร.01 เดือนมกราคม 2563

      - สขร.01 เดือนธันวาคม 2562

- สขร.01 เดือนพฤศจิกายน 2562

- สขร.01 เดือนตุลาคม 2562

- แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2563

- 16 มค.63 ร่วมปฏิบัติการ1386 ชุมชนสีขาวสร้างสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- 14 มค.63 ประกาศเจตนารมณ์ กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

- 10 มค.63 จัดกิจกรรมวิ่งไล่ยุง ที่บขส.สุราษฎร์ธานี

- 27 ธค.62 ร่วมตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถสาธารณะ ที่บขส.สุราษฎร์ธานี

- 24 ธค.62 รองปลัดกระทรวงฯ(นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ)เยี่ยมERรพ.สุราษฎร์ธานี