- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

- แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

- ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ

- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน

- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2561

- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2561

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

- หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ

- มาตรการการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

- การเผยแพร่แผนการปฏิบัติราชการประจำปี 2562

- การเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

- การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

- การกำหนดมาตรการ กลไก ในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสำฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

- การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราฎร์ธานี

- การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การกำหนดมาตรการ กลไก ในการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

- การกำหนดมาตรการ กลไก ในการป้องกันการรับสินบน

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการธุจริตในหน่วยงาน

- การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารที่โปร่งใส

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

- การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

- การประชุม อบรม สัมนาแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานนการให้ความรู้เรื่องการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน

- การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกียวข้อง

- การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

- การกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้