ห้องปฏิบัติการสุขภาพ

1.วิสัยทัศน์

  1. ยุทธศาสตร์
  2. คณะผู้บริหาร
  3. คณะกรรมการห้องปฏิบัติการสุขภาพ

5.ข้อมูลทั่วไป

  1. ข้อมูลประชากร
  2. ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
  3. ข้อมูลสถานะสุขภาพ
  4. สถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง